Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN1. Werkingssfeer
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen een opdrachtgever (consument) en PSN gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening bij verkoop.

2. Definities & begrippen
2.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever (consument): opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf;

 

b. PSN: de besloten vennootschap Property Service Nederland B.V.,
hierna ‘PSN’  te noemen, gevestigd te Zevenbergen en aldaar kantoorhoudende aan de
Pastoor van Kessellaan 3 (4761 BH), telefoon: 085-0656139, e-mail: info@psnvastgoed.nl, www.psnvastgoed.nl, KVK 65043812, IBAN NL11RABO0157454525, BTW NL855958893B01;

c. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening bij verkoop;

 

d. Onroerende zaken: onder onroerende zaken worden ook beperkte rechten op onroerende zaken verstaan zoals erfpacht en opstal;

e. Honorarium: de prijs voor de dienstverlening door PSN, waaronder begrepen de courtage;

f. Courtage: het honorarium dat verschuldigd is ter zake van bemiddeling met betrekking tot verkoop van onroerende zaken.

 

3. Aanbod en aanvaarding
3.1
De opdracht komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van PSN door de consument,
zoals blijkt uit de parafering en ondertekening van de overeenkomst tot opdracht dienstverlening bij verkoop door de consument.

 

3.2 Aan de consument is voorafgaand aan dan wel uiterlijk bij het sluiten van de  overeenkomst een exemplaar van deze algemene voorwaarden ter hand gesteld. Desgewenst worden ze ook op eerste verzoek (nogmaals) kosteloos toegezonden. 

4. Opdracht

4.1 De kern van de aan PSN verleende opdracht betreft het geven van advies over en het voeren van onderhandelingen betreffende de verkoop van het betrokken object.

 

4.2 De opdracht kan desgewenst en op nader overeen te komen condities uitgebreid worden met onder meer:
- bespreking en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde (ver)koopovereenkomst te komen;

- verzorging en begeleiding van bezichtigingen;
- beoordeling van de waarde van het betrokken object;

- besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
- begeleiding bij de afwikkeling.

5. Duur van de opdracht

5.1. Tenzij tussen partijen anders overeengekomen, loopt de opdracht voor onbepaalde tijd.

6. Einde van de opdracht

6.1 De opdracht eindigt door:
a. de vervulling van de opdracht door de makelaar;
b. intrekking van de opdracht door de consument;
c. teruggaaf van de opdracht door PSN;
d. ontbinding door een van beide partijen;
e. overlijden van de consument.

6.2 PSN heeft de opdracht vervuld, zodra de overeengekomen prestatie is geleverd of de beoogde overeenkomst tussen de betreffende partijen als gevolg van door PSN verleende diensten tot stand
is gekomen.

 

6.3 Intrekking dient schriftelijk dan wel elektronisch te geschieden.

6.4 Teruggaaf dient schriftelijk dan wel elektronisch te geschieden.

6.5 PSN kan de opdracht teruggeven op grond van gewichtige redenen. Als gewichtige reden wordt in ieder geval beschouwd de in artikel 7 lid 3 omschreven situatie en/of een ernstige verstoring van de  relatie tussen PSN en de consument.

 

6.6 Een opdracht kan worden ontbonden wanneer aan de kant van de wederpartij sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een van haar verbintenissen, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas wanneer de schuldenaar in verzuim is.

6.7 Een ontbindingsverklaring dient schriftelijk dan wel elektronisch te geschieden.


6.8 Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt de datum waarop PSN dan wel de consument de (schriftelijke of elektronische) mededeling inzake de intrekking, teruggaaf ontbinding of overlijden ontvangt althans de die in die mededeling door betreffende partij genoemde latere datum.

 

7. Algemene verplichtingen PSN

7.1 PSN voert de door haar aanvaarde opdracht uit naar haar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de consument.

 

7.2 Tenzij anders overeengekomen, mag PSN de voor het uitvoeren van de opdracht benodigde werkzaamheden door (een) derde(n) laten uitvoeren, zij het onder verantwoording van PSN.

 

7.3 Het is PSN niet toegestaan meer dan één bemiddelingsopdracht te aanvaarden met betrekking tot één en dezelfde onroerende zaak. Indien PSN eerder een bemiddelingsopdracht heeft ontvangen met betrekking tot een bepaalde onroerende zaak, kan zij een nieuwe opdracht pas aannemen, nadat de eerste opdracht aantoonbaar is beëindigd.

7.4 PSN is niet gerechtigd tot het sluiten van overeenkomsten namens de consument, tenzij deze hiertoe een schriftelijke of elektronische volmacht heeft verleend.

7.5 PSN houdt zich bij het uitvoeren van de opdracht aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Wet ter voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).8. Verplichtingen consument

8.1 De consument verschaft PSN naar beste weten en kunnen al die informatie die PSN nodig heeft of zou kunnen hebben voor de uitvoering van de opdracht.

8.2 Het is de consument niet toegestaan buiten PSN om overeenkomsten tot stand te brengen, onderhandelingen te voeren, gebruik te maken van soortgelijke diensten van anderen en/of activiteiten te ontplooien, die PSN bij het vervullen van haar opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen.

 

8.3 De consument werkt mee aan de vervulling door de makelaar van de verplichtingen welke deze heeft in het kader van de WWFT.

 

9. Betaling & hoofdelijke verbondenheid

9.1 De consument betaalt PSN conform de gemaakte afspraken.

 

9.2 Indien de consument niet binnen de in de factuur gestemde termijn betaalt, verkeert hij van

rechtswege  in verzuim en is PSN gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen. Dit met

ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling tot en

met de dag waarop de consument de geldsom heeft voldaan.

 

9.3 PSN zal  één nadere aanmaning verzenden met een betalingstermijn van 15 (vijftien) dagen.
Daarna zal de opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn conform het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ d.d. 17 maart 2012 (Staatsblad 2012, 141).

9.4 Indien meerdere personen zich als opdrachtgever hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk

en ieder voor het geheel jegens PSN aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende

verbintenissen. Uitstel van betaling of kwijtschelding door PSN aan een der opdrachtgevers of een

aanbod daartoe, betreft alleen die opdrachtgever.

 

< >PSN is gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder op enige wijze  

 

10. Courtage

10.1 Indien tijdens de looptijd van deze opdracht een koopovereenkomst met betrekking tot voornoemd te verkopen object tot stand komt, is de opdrachtgever aan PSN een courtage verschuldigd, conform hetgeen ter zake werd overeengekomen.

10.2 Voornoemde courtage is ook verschuldigd indien tijdens de looptijd van deze opdracht een overeenkomst met betrekking tot voornoemd te verkopen object tot stand komt en die  overeenkomst niet het gevolg is van door de makelaar verleende diensten.

 

10.3 Voornoemde courtage is voorts verschuldigd indien na de looptijd van deze opdracht een overeenkomst met betrekking tot voornoemd te verkopen object tot stand komt met (een) partij(en) met wie tijdens de looptijd van de opdracht werd gesproken, onderhandeld en/of het object werd bezichtigd.

 

10.4 Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan het betrokken object geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan (een van de) opdrachtgever(s) en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.

10.5 Tenzij anders overeengekomen is de courtage eerst opeisbaar ten tijde van de juridische levering van de onroerende zaak bij de notaris zonder dat de consument over de periode tussen de verschuldigdheid van de courtage en de opeisbaarheid daarvan rente verschuldigd is aan PSN.

Wanneer vast staat dat een tot stand gekomen overeenkomst niet leidt tot een juridische levering en PSN recht heeft op courtage, is de courtage vanaf dat moment opeisbaar.

10.6 Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst niet tot uitvoering komt, behoudt PSN recht op volledige courtage, tenzij de consument aannemelijk maakt dat de niet-uitvoering het gevolg is van een toerekenbaar tekortschieten van PSN.

 

10.7 In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht heeft PSN recht op vergoeding van de opstartkosten en een – rekening houdend met reeds door PSN verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de consument daarvan heeft en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd, naar redelijkheid vast te stellen deel van de courtage, zijnde steeds minimaal 50% van de minimumcourtage, onverminderd het recht van PSN op aanvullende schadevergoeding.

 

Artikel 11 Varia


11.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zijn partijen verplicht om in onderhandeling te treden over een in plaats van de nietige of te vernietigen te treden bepaling die zoveel mogelijk dient aan te sluiten bij het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling.

 

11.2 PSN is te allen tijde gerechtigd om deze voorwaarden aan te passen.
Op de overeenkomst zijn steeds de meest actuele algemene voorwaarden van toepassing.
Deze worden, desgewenst, op eerste daartoe strekkend verzoek kosteloos toegezonden aan opdrachtgever.

 

Artikel 12 Geschillen


12.1 Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan en daarop kan uitsluitend worden beslist door de daartoe bevoegde rechter. 

 

12.2 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contact

PSN Vastgoed Nederland
Pastoor van Kessellaan 3
4761 BH Zevenbergen
085 065 6139


PSN Vastgoed Zoetermeer
085 065 6139


PSN Vastgoed Rotterdam
085 065 6139


PSN Vastgoed Eindhoven
085 065 6139


PSN Vastgoed Gorinchem
085 065 61 39
Uw woning verkopen?

Uw woning verkopen?

Geplaatst op: 2017-08-01

U wilt uw woning verkopen en zoekt een goede en voordelige makelaar, dan bent u bij PSN Vastgoed op het juiste adres!

Lees meer Meer nieuws
LHN en PSN Vastgoed gaan samenwerken in Zoetermeer

LHN en PSN Vastgoed gaan samenwerken in Zoetermeer

Geplaatst op: 2017-08-01

LHN (Lijst Hilbrand Nawijn)en PSN Vastgoed gaan huurders steunen

Lees meer Meer nieuws